Hirvikannan hoitosuunnitelma lausuntokierrokselle

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaksi. Hoitosuunnitelma on valmisteltu Suomen riistakeskuksen hankkeena, jota ohjasi maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä. Valmisteluun osallistui laajasti erilaisia sidosryhmiä ja kansalaisia sekä asiantuntijoita esimerkiksi riistantutkimuksen, metsäntutkimuksen, liikenteen sekä metsätalouden alalta.

Eri tahoilla on keskenään ristiriitaisia tavoitteita hirvikannan hoidolle. Lisäksi hirvikannan säätelyjärjestelmää on kritisoitu muun muassa siksi, että hirvikannan koko on vaihdellut voimakkaasti.

Jatkossa hirvikannan tarkemmista hoitotavoitteista päätettäisiin aluetasolla, jolloin alueelliset erityispiirteet otettaisiin entistä paremmin huomioon. Lisäksi muutos parantaisi eri tahojen vaikuttamismahdollisuuksia. Hoitotavoitteet asetettaisiin nykyistä tarkemmin määritettäville hirvitalousalueille alueellisen riistaneuvoston johdolla ja alueelliseen neuvotteluun pohjautuen. Suunnittelussa otettaisiin huomioon myös suurpetojen vaikutukset hirvikantaan.

Hirvikannan hoidossa tavoitellaan vakaata ja rakenteellisesti tasapainoista hirvikantaa. Hoitosuunnitelmassa asetetut tavoitteet pyritään toteuttamaan metsästyksen ohjauksella. Hirvikanta on viime vuosikymmeninä vinoutunut osassa maata liian naarasvoittoiseksi. Hoitosuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä urosten osuuden lisäämiseksi.

Uusi hoitosuunnitelma lisäisi hirvikannan säätelyn joustavuutta sekä pyyntiluvansaajien paikallista harkintavaltaa ja -vastuuta. Ajantasainen tieto hirvistä on erityisen tärkeää tavoitteelliselle kannansäätelylle. Jatkossa hirvisaalis- ja havaintotiedot on tarkoitus kerätä viikoittain sähköiseen tietojärjestelmään, josta ne ovat kaikkien saatavilla.

Hoitosuunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä hirven aiheuttamia vahinkoja liikenteelle sekä metsä-, maa- ja porotaloudelle. Myös hirvivahinko- ja onnettomuustiedon tarkkuutta pyritään tarkentamaan ja saamaan nykyistä paremmin käyttöön.

Hirvivahingot vähenivät edelleen viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2012 arvioiduista hirvien aiheuttamista metsätalousvahingoista maksetaan korvauksia riistavahinkolain mukaisesti noin 1,23 miljoonaa euroa. Viljelysvahinkoja korvataan noin 0,26 miljoonaa euroa.

Korvaukset maksetaan hirvenmetsästäjiltä pyyntilupamaksuina kerätyistä varoista, joita käytetään lisäksi vahinkojen ennalta ehkäisyyn, tutkimukseen ja kannan seurantaan.

Lisätietoja:

Janne Pitkänen, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2338

Lisätietoja