Hirvenpyyntilupien ampujamäärien vähimmäisvaatimukset vuonna 2014

Suomen riistakeskus edellyttää vuoden 2014 pyyntilupaa hakevilta metsästysseuroilta ja -seurueilta metsästäjiä koskevia vähimmäisvaatimuksia Oulun, Kainuun ja Lapin metsästyslain 8. pykälän (ns. kuntalaisen vapaa metsästysoikeus) mukaisille alueille.

Valtion maille, pois lukien Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet, pyyntiluvat myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on seurueessa vähintään 10 metsästäjää ja jotka eivät metsästä muualla. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain erityistapauksissa, esimerkiksi jos alueelle ei ole muita hakuehdon täyttäviä hakijoita. Lisäksi seurueessa on oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole lainkaan muuta mahdollisuutta metsästää hirveä. Metsästäjillä on oltava ampumakoe voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna.

Pyyntilupaharkinnassa ampujalla katsotaan olevan muu metsästysmahdollisuus, jos hän on sellaisen metsästysseuran tai -seurueen jäsen, joka hakee pyyntilupaa muualle. Ampujiksi lasketaan vain sellaiset ampujat, jotka eivät hakijan ilmoituksen mukaan aio metsästää hirveä normaalina hirviseurueen jäsenenä tulevana metsästyskautena muualla.

Metsähallituksen aluelupa ei välttämättä takaa pyyntilupaa

Metsähallituksen aluelupaprosessi (valtion maiden metsästysoikeus) ja Suomen riistakeskuksen hirvieläimen pyyntilupaprosessi ovat ajallisesti ja hallinnollisesti eri asioita. Suomen riistakeskus päättää hirvieläimen pyyntiluvista metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa säädettyjen perusteiden mukaisesti, eikä Metsähallituksen metsästysoikeuden haltijana mahdollisesti myöntämä aluelupa (metsästysoikeus) sido päätöksenteossa Suomen riistakeskusta siten, että hirvieläimen pyyntilupa olisi myönnettävä automaattisesti pelkästään sen perusteella.

Lue lisää pyyntilupien hakemisesta

Lisätietoja